Marketing thường tham lam trong việc “tạo ra thật nhiều cái cớ”. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, đôi khi, những danh sách chỉ 3 điều trở nên hiệu quả, nhưng chỉ cần danh sách với 4 điều trở nên thôi, mọi thứ đã thành lộn xộn? Trên thực tế, đó là một trong những bí mật hàng đầu và lâu đời mà các nhà marketing trên thế giới sử dụng để nhận được ủng hộ vô tận từ khách hàng. Nhiều nhà marketing, thậm chí các nhà tâm lý học tin rằng đó là cách hiệu quả nhất…

Linh Dam

Senior Marcoms Manager | Author - https://linhdam.co/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store